Actievoorwaarden

Wat leuk dat je mee wilt bouwen aan de mooiste en langste horizon van Nederland. Voordat je een foto instuurt (= deelname) is het goed kennis te hebben genomen van onderstaande actievoorwaarden:

 1. Algemeen
  1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de foto-actie Hulde aan de Horizon (hierna genoemd ‘Het Project’), uitgevoerd door Visit Friesland een merk van Stichting Merk Fryslân.
  2. Door deelname aan Het Project accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden.
  3. Deze actievoorwaarden zijn in te zien via de website www.huldeaandehorizon.nl.
  4. Huldeaandehorizon.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van Het Project te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen Het Project te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Huldeaandehorizon.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van Het Project voorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van Het Project, zal door Huldeaandehorizon.nl bekend worden gemaakt via de website.
 2. Deelname
  1. loopt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021, maar kan bij succes worden verlengd tot uiterlijk 1 juli 2025. Na deze periode is het niet meer mogelijk foto’s in te sturen. Wel zullen de foto’s op de website langer zichtbaar zijn. 
  2. Deelname aan Het Project is gratis.
  3. Om deel te nemen aan Het Project dient de deelnemer via Huldeaandehorizon.nl een foto in te sturen, en zijn of haar e-mailadres daarbij achter te laten. Indien er geen e-mailadres is achtergelaten, wordt er automatisch niet meegedaan aan de winactie.
  4. Deelname is maximaal 5 keer per persoon mogelijk.
  5. Deelname aan Het Project staat open voor eenieder die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op de dag dat Het Project start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
  6. Huldeaandehorizon.nl heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van Het Project indien de deelnemer ongepast beeldmateriaal instuurt onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze actievoorwaarden handelt. Onder ‘ongepast beeldmateriaal’ verstaan wij onder andere, maar niet alleen, foto’s waarop landschappen buiten Friesland te zien zijn, foto’s die obsceniteiten bevatten, foto’s die van onvoldoende kwaliteit zijn. 
  7. Bij uitsluiting van deelname, het niet plaatsen van een foto, is de redactie van Huldeaandehorizon.nl niet verplicht hierop een toelichting te geven. 
 3. Gegevensverzameling/portretrecht/auteursrecht
  1. De deelnemer geeft Huldeaandehorizon.nl door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van Het Project. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij deelname bent u akkoord gegaan met de privacy voorwaarden. 
  2. Huldeaandehorizon.nl. mag kosteloos de door deelnemer ingezonden foto op de website en/of social media-kanalen van Huldeaandehorizon.nl en Visit Friesland publiceren en/of inzetten ter promotie van Het Project in alle online en offline promotiekanalen.
  3. Deelnemer verklaart met inzending de auteursrechtelijke eigenaar van het betreffende beeldmateriaal te zijn en over alle rechten op dit materiaal te beschikken. En verklaart tevens akkoord te zijn met publicatie van de betreffende foto door Huldeaandehorizon.nl/Het Project op basis van de in deze actievoorwaarden opgenomen artikelen.
  4. De deelnemer verklaart met inzending toestemming te hebben tot publicatie met betrekking tot het portretrecht van personen die zichtbaar zijn op de foto
  5. Huldeaandehorizon.nl is niet aansprakelijk wanneer na inzending blijkt dat de deelnemer toch niet over de benodigde rechten beschikt. Huldeaandehorizon.nl is gevrijwaard van alle claims van derden met betrekking tot het ingezonden werk.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Huldeaandehorizon.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van Het Project. Huldeaandehorizon.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) Het Project
  2. Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Huldeaandehorizon.nl niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Huldeaandehorizon.nl in het leven roepen.
  3. Huldeaandehorizon.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.
  4. Huldeaandehorizon.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
  5. Huldeaandehorizon.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan Het Project maakt. 
  6. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Huldeaandehorizon.nl gelden eveneens voor door Huldeaandehorizon.nl ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.
 5. Klachten
  1. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over Het Project kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan Huldeaandehorizon.nl kenbaar worden gemaakt: Stichting Merk Fryslân, Zuidergrachtswal 2, 8933AD te Leeuwarden, onder vermelding van de naam van Het Project. Huldeaandehorizon.nl neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.
 6. Overig
  1. Huldeaandehorizon.nl handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  2. Indien één of meerdere bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Huldeaandehorizon.nl gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen en blijven de overige artikelen onverminderd in stand.
  3. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze actie en/of Het Projectvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Leeuwarden.